ប្រទេសកម្ពុជា

ស្វែងរកផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។

RHB Personal Loan and Financing | RHB Bank Cambodia
RHB Personal Deposits Account | RHB Bank Cambodia
Premier Banking | RHB Bank Cambodia
RHB Securities | RHB Bank Cambodia
យើងកំណត់ន័យវិស័យធនាគារឡើងវិញ។
អ្នកបង្កើតភាពជោគជ័យឡើងវិញ។
យើងជឿជាក់លើអនាគតរីកចម្រើនដូចជាអ្នកដែរ ហើយបេសកកម្មរបស់យើងក្នុងការបម្រើសេវាកម្មដល់អ្នក គឺត្រូវបានជំរុញដោយប្រជាជន ដែលធ្វើឡើងដើម្បីប្រជាជន។ ជាមួយនឹងគុណតម្លៃនិងការបំផុសគំនិតដែលបានបង្កើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនអ្នក ធ្វើឲ្យយើងអាចឈោងដល់ការជឿជាក់របស់យើង និងធ្វើឱ្យក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកក្លាយជាការពិត។
តម្រូវការធនាគាររបស់អ្នកគឺមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន។ ដូច្នេះ
សេវាកម្មនៃប្រតិបត្តិការធនាគាររបស់អ្នកក៏ដូចគ្នាដែរ
ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ប្រិបត្តិការធនាគារត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ។មិនថាអ្នកកំពុងចាប់ផ្តើមគ្រួសារថ្មី ឬសន្សំប្រាក់ដើម្បីទុកឲ្យកូនៗរបស់អ្នកឱ្យទៅមហាវិទ្យាល័យនោះទេ អ្នកនឹងរីករាយជាមួយដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដែលគិតគូរពីអតិថិជនជាចំបង ដែលបានច្នៃឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការសេវាកម្មធនាគារទាំងអស់របស់អ្នក។
ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសេវាកម្ម ធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន។
1 /4
ថ្ងៃនេះជាអាជីវកម្មក្នុងស្រុក
ថ្ងៃស្អែកជាសហគ្រាសខ្នាតពិភពលោក
យើងកសាងអាជីវកម្មរបស់អ្នកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ហើយទុកដូចជាអាជីវកម្មយើងផ្ទាល់។ មិនថាអាជីវកម្មអ្នកជារបស់ក្រុមហ៊ុនធំ សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ឬសហគ្រាសអនឡាញទេយើងផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក ក្នុងការជំរុញអាជីវកម្មរបស់អ្នកឲ្យរីកចម្រើនដល់ក្រៅស្រុក ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដ៏ទូលំទូលាយរបស់យើងដែលនឹងជួយសម្រួលដល់ការរីកចម្រើននិងវឌ្ឍនភាព។
ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសេវាកម្ម ធនាគារអាជីវកម្ម។
2 /4
អ្នកផ្តោតលើអ្វីដែលសំខាន់បំផុត។
យើងផ្តោតលើការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នក។
មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដ។ ជាមួយយើង អ្នកអាចផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកក្នុងជីវិត ខណៈពេលដែលយើងផ្តោតលើការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយនឹងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដើម្បីធានាបាននូវភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។
ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសេវាកម្ម ធនាគារ Premier ។
3 /4
ការកសាងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ។
កសាងវាឲ្យរីកលូតលាស់ដល់កម្រិតមួយទៀតនៅថ្ងៃស្អែក។
តើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកថ្ងៃនេះនឹងមានតម្លៃច្រើននៅថ្ងៃស្អែកឬទេ? ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងវិនិយោគរបស់យើងប្តេជ្ញាបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកជាមួយផលិតផលនិងសេវាកម្មវិនិយោគដ៏ទូលំទូលាយរបស់យើងដែលបញ្ជាក់ដោយកំណត់ត្រានិងបណ្តាញក្នុងតំបន់ដ៏ធំទូលាយរបស់យើង។
ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីសេវាកម្ម ធនាគារវិនិយោគ។
4 /4
អំពី​​យើង
យើងគឺជាក្រុមសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលមានសមាហរណកម្មពេញលេញ និងធំជាងគេជាចំណាត់ថ្នាក់ទីបួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ យើងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាដៃគូជាមួយអ្នកក្នុងដំណើរស្វែងរក ដើម្បីបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិនិងឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។