គណនីសន្សំឆ្លាតវៃ អ អេច ប៊ី

គណនីសន្សំឆ្លាតវៃ គឹជាមធ្យោបាយដើម្បីសន្សំ និងបង្កើនប្រាក់របស់អ្នកជាមួយអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។ សូមទទួលយកនូវការប្រឹក្សាយោបល់ពីបុគ្គលិករបស់ធនាគារ អ អេច ប៊ី ដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃរបស់អ្នក។

សូមរីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៏ទាំងអស់នេះ
  • ប្រាក់តម្កល់ដំបូងទាប
  • ទទួលបានការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ
  • ជម្រើសរូបិយបណ្ណគណនីជាប្រាក់ខ្មែររៀល ឬប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
  • ផ្តល់ជូនឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សៀវភៅធនាគារ និងកាត CSS អេ ធី អឹម ឬ ប័ណ្ណឥណពន្ធ
  • មិនតម្រូវឲ្យមានការរក្សាសមតុល្យក្នុងគណនី
  • ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន ដកប្រាក់ ២៤ម៉ោង
ការផ្តល់ជូនគណនីសន្សំ
  • គ្រប់គ្រងចរន្តទឹកប្រាក់ យ៉ាងងាយស្រួលដោយប្រើ សៀវភៅធនាគារ
ការតម្កល់ប្រាក់ដំបូង
ប្រភេទអតិថិជន ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់រៀល
រូបវ័ន្តបុគ្គល (និវាសនជន) ២ ដុល្លារអាមេរិក ៨,០០០​ រៀល

Interested? Find out more!

Please fill in the fields below so we can get in touch with you.

ដោយ​ចុច Submit ខ្ញុំ​យល់ព្រម​ឱ្យ​ធនាគារ RHB (Cambodia) Plc. (ដែលនឹងរួមបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនកាន់កាប់របស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ(ies) និងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធណាមួយ រួមទាំងក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលជាលទ្ធផលនៃការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ ការរួមបញ្ចូលគ្នា ការលក់ ឬការទិញយក) ដើម្បីប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹង ការផ្តល់ផលិតផល និង/ឬសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយធនាគារ RHB (Cambodia) Plc.

Thank you for your submission

We will be in touch soon!

© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.
Get connected

Get connected

© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.