ក្រុមការងារលទ្ធកម្ម គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីសម្របសម្រួលសកម្មភាពលទ្ធកម្ម ដោយមាននូវគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • បង្កើនការសន្សំសំចៃថ្លៃដើមឱ្យដល់កម្រិតអតិបរិមា និងធានាបាននូវការសន្សំសំខៃដែលមានចីរភាពតាមរយៈការលើកកម្ពស់បរិមាណ និងការធ្វើលទ្ធកម្មជាយុទ្ធសាស្ត្រ
 • លើកកម្ពស់សមត្ថភាពកិច្ចលទ្ធកម្ម និងផលិតភាព/គុណភាពរបស់ស្ថាប័ន តាមរយៈការកំណត់ស្តង់ដារ និងការសម្រួលដំណើរការ គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីកិច្ចលទ្ធកម្ម បង្កើនចំណេះដឹងអំពីផលិតផល និងការគ្រប់គ្រងអ្នកផ្គង់ផ្គង់ពីសំណាក់ជំនាញការជាច្រើនដែលស្វែងរកការផ្គត់ផ្គង់
 • កម្រិតសេវាកម្មល្អប្រសើរ ឧទាហរណ៍ កាត់បន្ថយរយៈពេលវិលជុំ និងការបំពេញបានល្អប្រសើរទៅនឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលក្រុមធុរកិច្ចជាយុទ្ធសាស្ត្រ និងក្រុមមុខងារជាយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវការចាំបាច់ ដើម្បីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសកម្មភាពស្នូលរបស់ក្រុមនីមួយៗ
 • ធានាឱ្យបាននូវបំណែងចែកទំនួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ ដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៅលើតម្លាភាព និងអភិបាលកិច្ច
 • • គូភាគីប្ដេជ្ញាចិត្តចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ ដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងការងារជាមួយនឹងគូភាគី
 • បញ្ជីត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការចុះឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់

 • All suppliers are welcome to register their interest to be RHB's supplier via on-line registration
 • Properties & Administration will review the registration periodically and assess the registration against pre-set criteria
 • Registered Suppliers will be invited to participate in tender submissions from time-to-time according to their respective categories of business activities.
 • All tenders are submitted on-line via the E-Procurement system to ensure transparency, efficiency and professional management of the tenders.
 • To ensure the highest quality of suppliers, goods and services delivered to the RHB Banking Group at all times, Properties & Administration team and other key stakeholders will closely assess the supplier’s performance. Suppliers who do not conform to the set criteria and competencies will be de-registered accordingly.
 • All processes implemented by Properties & Administration are in compliance with Group Procurement Guidelines and other relevant policies and guidelines within the RHB Banking Group.
 • Overview

  Before you register online to be considered as a supplier of RHB Banking Group, please read and understand the following steps:-

 • Step 1
 • General Terms & Conditions of Purchase Order for Services & Products

  (Please print for manual acceptance and attach the document during registration)

 • Step 2
 • ACRA report of your company

  (please prepare a copy of ACRA report of your company and attach the document during registration)

 • Step 3
 • Latest Financial Report of your company

 • Step 4
 • Start Online Registration(please click on this link https://isupplier.rhbgroup.com/OA_HTML/jsp/pos/suppreg/SupplierRegister.jsp?ouid=C75D407F447E1F25 to proceed with the registration)

  (A) General Terms & Conditions of purchase order for services & products

  (B) ACRA report

  (C) Latest Financial report

  សំណើដេញថ្លៃទាំងអស់ នឹងត្រូវអនុវត្តនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ។ មានតែអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលបានចុះឈ្មោះនៅលើអនឡាញបានជោគជ័យប៉ុណ្ណោះ ដែលនឹងត្រូវអញ្ជើញឱ្យចូលរួមដំណើរការជ្រើសរើស។

  នៅពេលចុះឈ្មោះ ព័ត៌មានអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្ដល់ជូនគ្រុបធនាគារ អ.អេច.ប៊ី ដើម្បីស្វែងយល់អំពីលក្ខណៈ និងវិសាលភាពនៃទំនិញ/សេវាកម្មដែលអ្នកអាចផ្ដល់ជូន និងវាយតម្លៃភាពសមស្របរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកផ្អែកលើសមត្ថភាពក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

  គ្រុបធនាគារ អ.អេច.ប៊ី មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះទំនួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះភាពមិនពេញលេញ និង/ឬការចុះឈ្មោះយឺតឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមនៅក្នុងសំណើដេញថ្លៃខាងលើ សូមធ្វើការចុះឈ្មោះដោយខ្លួនឯងនៅលើអនឡាញដូចដែលមានកំណត់នៅក្នុងជំហានចុះឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។

  អ្នកដាក់ពាក្យ គឺត្រូវបានណែនាំឱ្យអាន និងរៀបចំគ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលត្រូវការចាំបាច់ដូចមានចែងនៅក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការចុះឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅមុនពេលធ្វើការចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ។

  សូមចងចាំថា ការចុះឈ្មោះឡើងវិញម្ដងទៀត គឺមិនតម្រូវឱ្យអនុវត្តឡើយ ប្រសិនបើអ្នកបានបំពេញតាមជំហានចុះឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រព័ន្ធកិច្ចលទ្ធកម្មអេឡិចត្រូនិក (E-Procurement) របស់ធនាគារ អ.អេច.ប៊ី ពីមុនរួចហើយ។

  សូមចងចាំថា ការចុះឈ្មោះឡើងវិញម្ដងទៀត គឺមិនតម្រូវឱ្យអនុវត្តឡើយ ប្រសិនបើអ្នកបានបំពេញតាមជំហានចុះឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រព័ន្ធកិច្ចលទ្ធកម្មអេឡិចត្រូនិក (E-Procurement) របស់ធនាគារ អ.អេច.ប៊ី ពីមុនរួច ហើយ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី សូមធានាថា សាវតាររបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកនៅក្នុងប្រព័ន្ធគឺមានបច្ចុប្បន្នភាព និងសូមផ្ញើ អ៊ីមែលបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ របស់អ្នកក្នុង ការចូលរួមនៅក្នុងសំណើដេញថ្លៃខាងលើទៅកាន់ [email protected].

  No available items for tender for now. You may contact [email protected] to inquire directly

   

   

   

   

   

   

  Construction and Fit-out Works at RHB Bank Branch at Orchard Road - Tender Closed

  No. Invitation to Tender (ITT) Deadline for Registration
  1

  Vendor Pre-qualification:
  1. Minimum company paid up capital and shareholder fund of S$50,000

  2. Minimum Annual Turnover of S$500,000

  3. Minimum 2 years of operation

    

  ITT Published Date:

  Dateline for Registration:

  Site Showround Date:

  ITT Query Cut-Off Date:

  ITT Submission Date:

  5 April 2021

  8 April 2021, 12PM

  9 April 2021, 12PM

  14 April 2021, 3PM

  28 April 2021, 3PM

   

  Project Timeline

  ITT Date of Award

  15 May 2021

  Procurement / Off-site production work period

  14 May - 31 May 2021

  Commencement of On-site production work period

  1 June - 30 June 2021

  Completion / Handover Date

  30 June 2021

   

  Vendor Please register your interest to participate in the tender with our Design Consultant:

  Mr Tung Ching Yew

  Managing Director

  Mobile: +65 9790 9141

  Vendor Email: [email protected]

  To register by noon 8 thApril 2021

  Overview

  Need assistance? Please download the following documents,read, understand and be guided accordingly.

  សៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ស្ដីពីប្រព័ន្ធ iSupplier Portal System

  For further inquiries, you may contact P&Arhbgroup.com for NON-IT procurement and [email protected] for IT procurement.

  អំពីយើងខ្ញុំ

  ក្រុមការងារលទ្ធកម្ម គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីសម្របសម្រួលសកម្មភាពលទ្ធកម្ម ដោយមាននូវគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • បង្កើនការសន្សំសំចៃថ្លៃដើមឱ្យដល់កម្រិតអតិបរិមា និងធានាបាននូវការសន្សំសំខៃដែលមានចីរភាពតាមរយៈការលើកកម្ពស់បរិមាណ និងការធ្វើលទ្ធកម្មជាយុទ្ធសាស្ត្រ
 • លើកកម្ពស់សមត្ថភាពកិច្ចលទ្ធកម្ម និងផលិតភាព/គុណភាពរបស់ស្ថាប័ន តាមរយៈការកំណត់ស្តង់ដារ និងការសម្រួលដំណើរការ គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីកិច្ចលទ្ធកម្ម បង្កើនចំណេះដឹងអំពីផលិតផល និងការគ្រប់គ្រងអ្នកផ្គង់ផ្គង់ពីសំណាក់ជំនាញការជាច្រើនដែលស្វែងរកការផ្គត់ផ្គង់
 • កម្រិតសេវាកម្មល្អប្រសើរ ឧទាហរណ៍ កាត់បន្ថយរយៈពេលវិលជុំ និងការបំពេញបានល្អប្រសើរទៅនឹងលក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលក្រុមធុរកិច្ចជាយុទ្ធសាស្ត្រ និងក្រុមមុខងារជាយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវការចាំបាច់ ដើម្បីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសកម្មភាពស្នូលរបស់ក្រុមនីមួយៗ
 • ធានាឱ្យបាននូវបំណែងចែកទំនួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ ដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៅលើតម្លាភាព និងអភិបាលកិច្ច
 • ការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់គូភាគី

 • ការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់គូភាគី
  • គូភាគីប្ដេជ្ញាចិត្តចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ ដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងការងារជាមួយនឹងគូភាគី

  ដំណើរការជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់

  ដំណើរការជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមការងារលទ្ធកម្ម៖

 • អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទាំងអស់ គឺស្វាគមន៍ឱ្យចុះឈ្មោះចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ធនាគារ អ.អេច.ប៊ី តាមរយៈការចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ
 • ក្រុមការងារទ្រព្យសម្បត្តិ និងរដ្ឋបាល នឹងពិនិត្យមើលការចុះឈ្មោះតាមកាលកំណត់ និងវាយតម្លៃការចុះឈ្មោះធៀបជាមួយនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានកំណត់ជាមុន
 • អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលបានចុះឈ្មោះ នឹងត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យចូលរួមនៅក្នុងការដាក់ឯកសារដេញថ្លៃពីពេលមួយទៅពេលមួយ ស្របតាមប្រភេទនៃសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។
 • សំណើដេញថ្លៃទាំងអស់ គឺដាក់ជូនតាមអនឡាញតាមរយៈប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មអេឡិចត្រូនិក (E-Procurement) ដើម្បីធានាបាននូវតម្លាភាព ប្រសិទ្ធផល និងការគ្រប់គ្រងសំណើដេញថ្លៃប្រកបដោយជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។
 • ដើម្បីធានាបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ និងសវាកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតដែលប្រគល់ទៅឱ្យគ្រុបធនាគារ អ.អេច.ប៊ី នៅគ្រប់ពេលទាំងអស់ ក្រុមការងារទ្រព្យសម្បត្តិ និងរដ្ឋបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត នឹងវាយតម្លៃសមិទ្ធផលការងាររបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនអនុលោមតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និងសមត្ថភាពដែលបានកំណត់ នឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីចុះឈ្មោះតាមការសមស្រប។
 • ដំណើរការទាំងអស់ដែលអនុវត្តដោយក្រុមការងារលទ្ធកម្ម គឺអនុលោមតាម គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីកិច្ចលទ្ធកម្មរបស់គ្រុប ព្រមទាំងគោលនយោបាយ និងគោលការណ៍ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រុបធនាគារ អ.អេច.ប៊ី។
 • ជំហានចុះឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់

  ទិដ្ឋភាពទូទៅ

  មុននឹងអ្នកចុះឈ្មោះអនឡាញដើម្បីអាចចាត់ទុកថាជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ម្នាក់របស់គ្រុបធនាគារ អ.អេច.ប៊ី សូមមេត្តាអាន និងយល់អំពីជំហានខាងក្រោម៖-

 • ជំហានទី 1
 • ខចែង និងលក្ខខណ្ឌទូទៅស្ដីពីប័ណ្ណបញ្ជាទិញសម្រាប់សេវាកម្ម និងផលិតផល

  (សូមព្រីនចេញនូវសៀវភៅណែនាំស្ដីពីការទទួលយក និងឯកសារភ្ជាប់ក្នុងអំឡុងពេលចុះឈ្មោះ)

 • ជំហានទី 2
  1. សាវតាររបស់ក្រុមហ៊ុន
  2. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន (បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបំផុត)
  3. វិញ្ញបនបត្របញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន (នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)
  4. វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពន្ធដារ
  5. ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ (មានក៏បាន មិនមានក៏បាន)
 • ជំហានទី 3
 • ចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ (សូមចុចលើតំណភ្ជាប់នេះ

  បញ្ជីត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការចុះឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់

  1. សាវតាររបស់ក្រុមហ៊ុន
  2. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន (បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយបំផុត)
  3. វិញ្ញបនបត្របញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន (នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)
  4. វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពន្ធដារ
  5. ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ (មានក៏បាន មិនមានក៏បាន)

  *ឯកសារផ្សេងទៀតតាមការតម្រូវពីក្រុមការងារស្វែងរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ អាស្រ័យតាមគម្រោង។

  សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីសំណើដេញថ្លៃ

  សំណើដេញថ្លៃទាំងអស់ នឹងត្រូវអនុវត្តនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ។ មានតែអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលបានចុះឈ្មោះនៅលើអនឡាញបានជោគជ័យប៉ុណ្ណោះ ដែលនឹងត្រូវអញ្ជើញឱ្យចូលរួមដំណើរការជ្រើសរើស។

  នៅពេលចុះឈ្មោះ ព័ត៌មានអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្ដល់ជូនគ្រុបធនាគារ អ.អេច.ប៊ី ដើម្បីស្វែងយល់អំពីលក្ខណៈ និងវិសាលភាពនៃទំនិញ/សេវាកម្មដែលអ្នកអាចផ្ដល់ជូន និងវាយតម្លៃភាពសមស្របរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកផ្អែកលើសមត្ថភាពក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

  គ្រុបធនាគារ អ.អេច.ប៊ី មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះទំនួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះភាពមិនពេញលេញ និង/ឬការចុះឈ្មោះយឺតឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមនៅក្នុងសំណើដេញថ្លៃខាងលើ សូមធ្វើការចុះឈ្មោះដោយខ្លួនឯងនៅលើអនឡាញដូចដែលមានកំណត់នៅក្នុងជំហានចុះឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅមុនកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់។

  អ្នកដាក់ពាក្យ គឺត្រូវបានណែនាំឱ្យអាន និងរៀបចំគ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលត្រូវការចាំបាច់ដូចមានចែងនៅក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការចុះឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅមុនពេលធ្វើការចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ។

  សូមចងចាំថា ការចុះឈ្មោះឡើងវិញម្ដងទៀត គឺមិនតម្រូវឱ្យអនុវត្តឡើយ ប្រសិនបើអ្នកបានបំពេញតាមជំហានចុះឈ្មោះអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងប្រព័ន្ធកិច្ចលទ្ធកម្មអេឡិចត្រូនិក (E-Procurement) របស់ធនាគារ អ.អេច.ប៊ី ពីមុនរួច ហើយ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី សូមធានាថា សាវតាររបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកនៅក្នុងប្រព័ន្ធគឺមានបច្ចុប្បន្នភាព និងសូមផ្ញើ អ៊ីមែលបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ របស់អ្នកក្នុង ការចូលរួមនៅក្នុងសំណើដេញថ្លៃខាងលើទៅកាន់ [email protected].

  No available items for tender for now. You may contact [email protected] to inquire directly

  សៀវភៅណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ស្ដីពីប្រព័ន្ធ iSupplier Portal System

  ទិដ្ឋភាពទូទៅ

  ត្រូវការជំនួយមែនទេ? សូមទាញយកឯកសារខាងក្រោម អាន ស្វែងយល់ និងធ្វើតាមការណែនាំឱ្យបានសមស្រប។

  iSupplier Portal System User Manual for Supplier

  ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ

  សម្រាប់សំណួរបន្ថែម អ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់សេវាអតិថិជនផ្នែកលទ្ធកម្មតាមរយៈ

  Phone: +855 23 992 833

  Phone: 1800 20 8118

  Email to : [email protected]

  ចាប់អារម្មណ៍? ស្វែងយល់​បន្ថែម​ទៀត!

  សូម​បំពេញ​ក្នុង​ប្រអប់​ខាងក្រោម ដើម្បី​ឱ្យ​យើង​អាច​ទាក់ទង​ទៅ​អ្នក​បាន។

  ដោយចុចប៊ូតុង ‘បញ្ជូន’ ខ្ញុំយល់ព្រមឱ្យធនាគារ អ អេច ប៊ី កម្ពុជា (ដែលរួមបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនកាន់កាប់របស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធណាមួយ រួមទាំងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ដែល មានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ ការរួមបញ្ចូលគ្នា ការលក់ ឬការទិញយក) ដើម្បីប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹង ការផ្តល់ផលិតផល និង/ឬសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយធនាគារ អ អេច ប៊ី (ខេមបូឌា)​ ម.ក ។

  Thank you for your submission

  We will be in touch soon!

  © 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.
  Get connected

  Get connected

  © 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.