ការគណនាប្រាក់កម្ចី

សាកល្បងបញ្ចូលទិន្នន័យដែលលោកអ្នកចង់កម្ចី.

តម្លៃទិញUSD
បរិមាណហិរញ្ញវត្ថុUSD
លុយ កក់
USD
%
រយៈពេលហិរញ្ញប្បទាន

ចំនួនប្រាក់កម្ចី / ក្បួនដោះស្រាយការកាន់កាប់ត្រូវតែធ្វើតាមអាយុរបស់លោកអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុ 30 ឆ្នាំ អ្នកអាចមានអាយុកាលកម្ចីអតិបរមា 25 ឆ្នាំ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុ 50 ឆ្នាំ អ្នកអាចមានកម្ចីរយៈពេល 10 ឆ្នាំ។

years
អត្រាការប្រាក់%

ប្រាក់ត្រូវបង់ ប្រចាំខែ

USD2,340

សូមចំណាំថា លទ្ធផលដែលបានមកពីម៉ាស៊ីនគិតលេខនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងបង្ហាញ និងជាកម្មវត្ថុនៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានចំណាយទាំងស្រុងប៉ុណ្ណោះ។
លទ្ធផលមិនតំណាងឱ្យការយល់ព្រមលើប្រាក់កម្ចីដែលជាកម្មវត្ថុនៃការវាយតម្លៃឥណទានរបស់ ធនាគារ RHB នោះទេ។


កាលវិភាគបង់

ចាប់អារម្មណ៍? ស្វែងយល់​បន្ថែម​ទៀត!

សូម​បំពេញ​ក្នុង​ប្រអប់​ខាងក្រោម ដើម្បី​ឱ្យ​យើង​អាច​ទាក់ទង​ទៅ​អ្នក​បាន។

ដោយចុចប៊ូតុង ‘បញ្ជូន’ ខ្ញុំយល់ព្រមឱ្យធនាគារ អ អេច ប៊ី កម្ពុជា (ដែលរួមបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនកាន់កាប់របស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធណាមួយ រួមទាំងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ដែល មានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ ការរួមបញ្ចូលគ្នា ការលក់ ឬការទិញយក) ដើម្បីប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹង ការផ្តល់ផលិតផល និង/ឬសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយធនាគារ អ អេច ប៊ី (ខេមបូឌា)​ ម.ក ។

Thank you for your submission

We will be in touch soon!

is Mobile Banking App that allows you to access and manage your bank accounts from your smartphone. Besides Banking features, It can help you to give financial tips and tricks, save money while having fun, do more, and spend less time worrying about complicated financial things!

gowave

Scan Download

playstoreplaystore
© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.
Get connected

Get connected

© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.