ប្រទេសកម្ពុជា

ទាក់ទងមក​យើងខ្ញុំ

យើងឲ្យតម្លៃទៅលើមតិយោបល់របស់អ្នក

យើងប្តេជ្ញាធានាថាផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងគឺឆ្លើយតបទៅនឹងការរំពឹងទុករបស់អ្នក ហើយយើងឱ្យតម្លៃទៅលើមតិយោបល់របស់អ្នកទាក់ទងនឹងការអនុវត្តការងាររបស់យើង។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យមតិសរសើរទៅលើសមាជិកនៃក្រុមការងាររបស់យើង ឬអ្នកមានយោបល់ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យយើងបំពេញការងារឲ្យកាន់តែល្អជាងនេះ សូមប្រាប់មកកាន់យើងខ្ញុំ។ ណាមួយ ប្រហែលជាអ្នកមិនសប្បាយចិត្តត្រង់ចំណុចណាមួយ យើងខ្ញុំចង់ដឹងពីអ្នកដូចគ្នា។

ការផ្តល់នូវមតិយោបល់

សេវាកម្មអតិថិជន

ក្រុមការងារផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជនរបស់យើង គឺជាចំណុចទំនាក់ទំនងដំបូងរបស់អ្នក ក្នុងការតវ៉ាឬផ្តល់មតិណាមួយ។ ពិភាក្សាជាមួយបុគ្គលិករបស់យើងនៅសាខាដែលនៅជិតបំផុត ឬទំនាក់ទំនងទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំអតិថិជនរបស់យើង។ យើងខ្ញុំនឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលអ្នកមាន។

ទូរស័ព្ទលេខ: +855 23 992 833
លេខទំនាក់ទំនងមិនគិតថ្ឡៃ: 1800 20 8118
​អ៊ី​ម៉ែ​ល: [email protected]

RHB Securities (Cambodia) Plc.

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដូចខាងក្រោមៈ

ដីឡូតិ៍លេខ21 ជាន់M កែងផ្លូវ110 និងផ្លូវ93 ភូមិលេខ3
រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងទូទៅ៖ +855 23 969 161
អ៊ីម៉ែល៖ [email protected]

មានចំណាប់អារម្មណ៍? ស្វែងយល់បន្ថែម!

សូមបំពេញទិន្នន័យខាងក្រោម ដើម្បីឱ្យយើងខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក។
ឈ្មោះពេញ
លេខទំនាក់ទំនង
ការសាកសួរ
អ៊ីម៉េល
សារ