មិនថាគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក គម្រោងវិនិយោគ ឬ គម្រោងពង្រីកឡើយ យើងជាដៃគូដ៏សាកសមបំផុតសម្រាប់អ្នកដោយសារយើងគិតគូរដល់អាជីវកម្មរបស់អ្នកយ៉ាងដិតដល់។

ចាប់អារម្មណ៍? ស្វែងយល់បន្ថែមទៀត!

Please fill in the fields below so we can get in touch with you.

ដោយចុចប៊ូតុង ‘បញ្ជូន ខ្ញុំយល់ព្រមឱ្យធនាគារ អេច ប៊ី កម្ពុជា (ដែលរួមបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនកាន់កាប់របស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធណាមួយ រួមទាំងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ដែល មានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ ការរួមបញ្ចូលគ្នា ការលក់ ឬការទិញយក) ដើម្បីប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹង ការផ្តល់ផលិតផល និង/ឬសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយធនាគារ អេច ប៊ី (ខេមបូឌា)​ ម.ក ។

Thank you for your submission

We will be in touch soon!

គឺជាកម្មវិធី Mobile Banking App ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលប្រើ និងគ្រប់គ្រងគណនីធនាគាររបស់អ្នកពីតាមរយៈស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។ ក្រៅពីមុខងាររបស់ធនាគារ វាអាចជួយអ្នកក្នុងការផ្តល់គន្លឹះ និងល្បិចហិរញ្ញវត្ថុ សន្សំប្រាក់ពេលកំពុងសប្បាយ ធ្វើអ្វីបានជាច្រើនទៀត និងចំណាយពេលតិចក្នុងការព្រួយបារម្ភអំពីរឿងហិរញ្ញវត្ថុដ៏ស្មុគស្មាញ!

gowave

Scan Download

playstoreplaystore
© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.
Get connected

Get connected

© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.