ប្រទេសកម្ពុជា

អ្នកអាចចូលប្រើផលិតផលទាក់ទងនឹងការវិនិយោគ និងសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកតំណាងមូលប័ត្រដែលជំនាញ និងមត់ចត់ ឬធ្វើការជួញដូរយ៉ាងងាយស្រួលដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់តាមរយៈប្រព័ន្ធជួញដូរចល័តតាមទូរស័ព្ទ*

ទាញយកទម្រង់បើកគណនី:

ទំនាក់ទំនងទៅអ្នកតំណាងមូលប័ត្ររបស់យើងខ្ញុំសម្រាប់ពត៌មានលម្អិត:

*ប្រព័ន្ធជួញដូរចល័តតាមទូរស័ព្ទ (mts.csx.com.kh) គឺជាវេទិកាគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មតាមទូរស័ព្ទចល័ត ដែលផ្តល់ជូនដោយទីផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជា។

តើខ្ញុំគួរចាប់ផ្តើមពីណា?

សូមបំពេញទិន្នន័យខាងក្រោម ដើម្បីឱ្យយើងខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក។
ឈ្មោះពេញ
លេខទំនាក់ទំនង
សារ
© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.
Get connected

Get connected

© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.