ប្រព័ន្ធជួញដូរចល័តតាមទូរស័ព្ទ ផ្តល់ជួនលោកអ្នកនូវភាពងាយស្រួលដោយអាចចូលគ្រប់គ្រង និងជួញដូរមូលបត្របានគ្រប់ពេលតាមសេចក្ដីត្រូវការរបស់អ្នក។ អ្នកអាចបើកគណនីជាមួយយើងខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះ ហើយទទួលបានគណនីជួញដូរចល័តតាមទូរស័ព្ទដោយឥតគិតថ្លៃ។

With our new mobile trading app, investors can conveniently and securely trade stocks listed at the Cambodia’s Stock Exchange. CSX Trade is equipped with various functions allowing users anywhere to place orders, view current and historical market data, along with trading account data with just your mobile.

gowave

Scan Download

playstoreplaystore

ចាប់អារម្មណ៍? ស្វែងយល់​បន្ថែម​ទៀត!

Please fill in the fields below so we can get in touch with you.

ដោយ​ចុច Submit ខ្ញុំ​យល់ព្រម​ឱ្យ​ធនាគារ RHB (Cambodia) Plc. (ដែលនឹងរួមបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនកាន់កាប់របស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ(ies) និងក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធណាមួយ រួមទាំងក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលជាលទ្ធផលនៃការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ ការរួមបញ្ចូលគ្នា ការលក់ ឬការទិញយក) ដើម្បីប្រមូល ប្រើប្រាស់ និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹង ការផ្តល់ផលិតផល និង/ឬសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយធនាគារ RHB (Cambodia) Plc.

Thank you for your submission

We will be in touch soon!

© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.
Get connected

Get connected

© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.