ប្រទេសកម្ពុជា
ហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម | RHB កម្ពុជា

ជាមួយនឹងកំណត់ត្រាជោគជ័យ ក្រុមការងាររបស់យើងមានបទពិសោធន៍ និងជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជាច្រើនទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រឹក្សាយោបល់ មិនថាក្នុងករណី លោកអ្នកធ្វើការប្រកាសផ្តល់ជូនជាសាធារណៈលើកដំបូង ការចេញសញ្ញាប័ណ្ណ ការបង្កើនមូលនិធិភាគហ៊ុន និងសេវាកម្មប្រឹក្សាសារជីវកម្មក្ដី យើងមានដំណោះស្រាយដែលសាកសមសម្រាប់អ្នក។

បំពេញតាមតម្រូវការនៃការបង្កើនមូលនិធិថវិការបស់អ្នក

យើងជួយក្រុមហ៊ុនឱ្យចូលទីផ្សារមូលទុនភាគហ៊ុន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃការបង្កើនមូលនិធិថវិការបស់ពួកគេ។

យើងខ្ញុំជាអ្នកធានា និងដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលថ្នាក់ពិភពលោក អ្នករត់ការសៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រ ឬអ្នកគ្រប់គ្រងភាគហ៊ុន ឬក្នុងប្រតិបត្តិការដែលទាក់ទងនឹងភាគហ៊ុន ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការបោះចេញដំបូង (ការផ្តល់ជូនជាសាធារណៈដំបូង និងការដកហូតយកមកវិញ) និងសកម្មភាពបង្កើនមូលនិធិថវិកាបន្ទាប់បន្សំ (តាមកន្លែងឯកជន បញ្ហាទាក់ទងនឹងសិទ្ធិ ការរារាំងការជួញដូរ និងការលក់របស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន) ។

យើងខ្ញុំក៏ផ្ដល់ជំនួយដល់អតិថិជនសាជីវកម្មរបស់យើងក្នុងការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងជាមួយវិនិយោគិន និងម្ចាស់ភាគហ៊ុនមុន និងក្រោយប្រតិបត្តិការបង្កើនមូលនិធិថវិកា។

សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់

  • យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រឹក្សាដ៏ទូលំទូលាយ ដែលរួម​មានការប្រឹក្សាលើការបញ្ចូលគ្នា និងការទិញ ដោយកំណត់អ្នកទិញ ឬគោលដៅសមស្រប តាមរយៈវាយតម្លៃ ការធ្វើយុទ្ធសាស្រ្ត ការធ្វើផែនការ និងការធ្វើប្រតិបត្តិការ និង
  • ដើរតួជាអ្នកប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការផ្ដល់ជូណការកាន់កាប់ទូទៅ និងប្រឹក្សាលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងការវាយតម្លៃ ហិរញ្ញវត្ថុទីផ្សារ និងបច្ចេកទេសនៃការកាន់កាប់ផ្សេងៗ​ និង
  • ផ្តល់យោបល់និងដំបូន្មានដល់ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងប្រាក់រង្វាន់ គ្រោងការណ៍នៃជម្រើសភាគហ៊ុនរបស់និយោជិក និងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមូលធនឡើងវិញ។

មានចំណាប់អារម្មណ៍? ស្វែងយល់បន្ថែម!

សូមបំពេញទិន្នន័យខាងក្រោម ដើម្បីឱ្យយើងខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក។
ឈ្មោះពេញ
លេខទំនាក់ទំនង
សារ