តើអ្នកចង់បាន KHQR របស់ធនាគារ RHB សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកទេ?

សូមបំពេញជំហានខាងក្រោម ហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងរៀបចំជូនសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។
សម្រាប់ការសាកសួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ 24/7 តាមរយៈ +855 23 992 833 ឬ 1800 20 8118 ឬ ​​​​​​​ [email protected]

User profile picture
User profile picture
User profile picture
Add Shop
Submit

© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.
Get connected

Get connected

© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.