ប្រទេសកម្ពុជា
អត្ថប្រយោជន៍នៃប្រអប់តម្កល់សុវត្ថិភាព
 • ទីតាំងយុទ្ធសាស្រ្ត និងមានភាពងាយស្រួល ដែលឋិតនៅចំណុចកណ្តាលនៃទីក្រុងភ្នំពេញ
 • ទំហំប្រអប់ និងតម្លៃសាកសមដើម្បីបំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់លោកអ្នក
 • តម្លៃសមរម្យសម្រាប់ការជួល បូករួមជាមួយថ្លៃធានារ៉ាប់រងដែលមានតម្លៃរហូតដល់ ៥,០០០* ដុល្លារអាមេរិក
 • រក្សាជាការសម្ងាត់និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដែលអាចប្រើប្រាស់ដោយលោកអ្នកតែម្នាក់គត់
*អ្នកអាចស្នើរតម្លៃនៃធានារ៉ាប់រ៉ងបន្ថែម៕
តម្លៃក្នុងការជួលប្រចាំឆ្នាំ
ប្រភេទ ទំហំប្រអប់ តម្លៃក្នុងការជួលប្រចាំឆ្នាំ
A ទំហំ 3”x10”x24” 100 ដុល្លារអាមេរិក
B ទំហំ 5”x10”x24” 120​ ដុល្លារអាមេរិក
C ទំហំ 10”x10”x24” 14​0 ដុល្លារអាមេរិក
ចំណាំ:
 • ប្រាក់តម្កល់ដំបូងនៅពេលបើកគណនីគឺមានចំនួន ២០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក។
 • អត្រាតម្លៃក្នុងការជួលខាងលើគឺមិនរាប់បញ្ចូលពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) ឡើយ។
បុព្វសិទ្ធិសម្រាប់អតិថិជន Premier
 • សម្រាប់អតិថិជនរបស់ RHB Premier លោកអ្នកអាចរីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសចំនួន ២៥% ទៅលើតម្លៃក្នងការជួលប្រចាំឆ្នាំ។
 • អត្រាបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនេះ គឺសម្រាប់តែប្រអប់តម្កល់សុវត្ថិភាពចំនួនមួយក្នុងអតិថិជនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដោយមិនគិតពីចំនួននៃប្រអប់ដែលលោកអ្នកបានជួលនោះឡើយ។
អ្នកដែលអាចចុះឈ្មោះបាន
 • បុគ្គលឯកជន ផ្ទាល់ខ្លួន រួមគ្នា និងក្រុមហ៊ុន អាចចុះឈ្មោះបានដូចគ្នា
 • បុគ្គលឯកជន ត្រូវមានអាយុ ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • ត្រូវមានគណនីចរន្ត ឬគណនីសន្សំជាមួយធនាគារ RHB
សូមពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំសម្រាប់ពត៍មានបន្ថែម។

តើខ្ញុំគួរចាប់ផ្តើមពីណា?

សូមបំពេញទិន្នន័យខាងក្រោម ដើម្បីឱ្យយើងខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក។
ឈ្មោះពេញ
លេខទំនាក់ទំនង
សារ