ប្រទេសកម្ពុជា
យើងជួយអ្នកឱ្យទទួលបានអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។
ការផ្ទេរប្រាក់
  • ជម្រើសនៃរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗ - ដុល្លារអាមេរិក / ដុល្លារអូស្រ្តាលី / ដុល្លារសិង្ហបុរី / ប្រាក់អឺរូ / ប្រាក់ផោនអង់គ្លេស
  • មានសុវត្ថិភាពនិងអាចទុកចិត្តបានក្នុងការផ្ញើប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស
  • ថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់មានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង
  • សេវាកម្មពិសេសនិងសមរម្យ
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍
ការផ្ទេរប្រាក់តាម Western Union
  • មានទីតាំងនៅជាង 200ប្រទេស
  • ភ្នាក់ងារជាង 494,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោក
  • លឿន​ ងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព
  • តាមដានការផ្ទេរប្រាក់ដែលបានផ្ញើររួច
  • ទទួលការផ្ទេរជាសាច់ប្រាក់
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍
1/4

តើខ្ញុំគួរចាប់ផ្តើមពីណា?

សូមបំពេញទិន្នន័យខាងក្រោម ដើម្បីឱ្យយើងខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក។
ឈ្មោះពេញ
លេខទំនាក់ទំនង
សារ