ប្រទេសកម្ពុជា
យើងជួយអ្នកឱ្យទទួលបានអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។
ប្រាក់កម្ចីអចលនទ្រព្យ
 • ហិរញ្ញប្បទានរហូតដល់ 70%នៃតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិ
 • រយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ 15 ឆ្នាំ
 • អត្រាការប្រាក់គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍
 • សេវាកម្មអតិថិជនពិសេសនិងសមរម្យ
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍
ប្រាក់កម្ចីរថយន្ត
 • ហិរញ្ញប្បទានរហូតដល់ 60%នៃតម្លៃរថយន្ត
 • រយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ 5ឆ្នាំ
 • អត្រាការប្រាក់គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍
 • សេវាកម្មអតិថិជនពិសេសនិងសមរម្យ
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍
ប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួន
 • ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរហូតដល់ USD 20,000
 • រយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ 2 ឆ្នាំ
 • អត្រាការប្រាក់គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍
 • សេវាកម្មអតិថិជនពិសេសនិងសមរម្យ
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍
1/4

តើខ្ញុំគួរចាប់ផ្តើមពីណា?

សូមបំពេញទិន្នន័យខាងក្រោម ដើម្បីឱ្យយើងខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក។
ឈ្មោះពេញ
លេខទំនាក់ទំនង
សារ