ប្រទេសកម្ពុជា
សូមរីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៏ទាំងអស់នេះ
  • ប្រាក់តម្កល់ដំបូងទាប
  • ទទួលបានការប្រាក់ជារៀងរាល់ខែ
  • ជម្រើសរូបិយបណ្ណគណនីជាប្រាក់ខ្មែររៀល ឬប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
  • ផ្តល់ជូនឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សៀវភៅធនាគារ និងកាត CSS អេ ធី អឹម ឬ ប័ណ្ណឥណពន្ធ
  • មិនតម្រូវឲ្យមានការរក្សាសមតុល្យក្នុងគណនី
  • ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន ដកប្រាក់ ២៤ម៉ោង
ការតម្កស់ប្រាក់ដំបូង

ប្រភេទអតិថិជន ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់ខ្មែររៀល
រូបវ័ន្តបុគ្គល (និវាសនជន) ២ ដុល្លារអាមេរិក ៨០០០ រៀល

តើខ្ញុំគួរចាប់ផ្តើមពីណា?

សូមបំពេញទិន្នន័យខាងក្រោម ដើម្បីឱ្យយើងខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក។
ឈ្មោះពេញ
លេខទំនាក់ទំនង
សារ