គណនីសន្សំ RHB របស់យើងខ្ញុំបើកផ្លូវដើម្បីការសន្សំប្រាក់សម្រាប់គេហដ្ឋានក្នុងក្តីសុបិន្តរបស់អ្នក ឡាន ការអប់រំ កូនរបស់អ្នក ឬសូម្បីតែកុំព្យូទ័រផងដែរ។ បង្កើនហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសាររបស់អ្នកដោយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជំនាញរបស់យើងធ្វើការសម្រាប់អ្នក។ ប្រើសេវាធនាគារជាមួយយើង យើងនៅទីនេះដើម្បីសម្រេចរាល់កិច្ចការជូនលោកអ្នក។

រីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះ
  • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់គួរឱ្យទាក់ទាញ - គណនាជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដោយបញ្ចូលពាក់កណ្តាលឆ្នាំម្ដង
  • ជម្រើសនៃគណនីរូបិយប័ណ្ណទ្វេ គិតជាដុល្លារអាមេរិកឬខ្មែររៀល
  • កាតអេធីអឹមឥតគិតថ្លៃដោយប្រើគ្មានដែនកំណត់និងមិនគិតថ្លៃ
  •  ទូដកទឹកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ 24ម៉ោង
  •  សេវាកម្មអតិថិជនពិសេសនិងសមរម្យ
ការផ្ដល់ជូនសម្រាប់គណនីសន្សំ
  • គ្រប់គ្រងគណនីយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយ Passbook
  • អ្នកសន្សំវ័យក្មេង។ កូនៗរបស់អ្នកជាអាទិភាពចម្បងរបស់យើង ហើយយើងអាចជួយពួកគេក្នុងការសន្សំសំចៃសម្រាប់អនាគតដ៏ប្រសើរមួយ។
សម្រេចក្តីសុបិន្តរបស់អ្នក

និវាសនជន (បុគ្គល): ១០ ដុល្លារ (២០,០០០រៀល)
អនិវាសនជន (បុគ្គល): ៥០ ដុល្លារ (១០០,០០០ រៀល)
© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.
Get connected

Get connected

© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.