ប្រទេសកម្ពុជា
រីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះ
  • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់គួរឱ្យទាក់ទាញ
  • ជម្រើសនៃការកាន់កាប់ចាប់ពី 1ខែទៅ
  • មានសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់មានកាលកំណត់រយៈពេលខ្លីនិងវែង
  • ការបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ
  • សេវាកម្មអតិថិជនពិសេសនិងសមរម្យ
ដាក់ប្រាក់សន្សំរបស់អ្នក
ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមា
បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួ​ន៖ USD500 (KHR2,000,000)
មិនមែនបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួ​ន៖ USD1000 (KHR3,000,000)
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក
រូបិយប័ណ្ណ / សិទ្ធិកាន់កាប់ ខ្មែររៀល ដុល្លារអាមេរិក
1ខែ 3.50% ក្នុងមួយឆ្នាំ 1.50% ក្នុងមួយឆ្នាំ
2ខែ 3.70% ក្នុងមួយឆ្នាំ 1.75% ក្នុងមួយឆ្នាំ
3ខែ 4.00% ក្នុងមួយឆ្នាំ 2.25% ក្នុងមួយឆ្នាំ
6ខែ 5.00% ក្នុងមួយឆ្នាំ 3.50% ក្នុងមួយឆ្នាំ
9ខែ 5.50% ក្នុងមួយឆ្នាំ 4.00% ក្នុងមួយឆ្នាំ
12ខែ 6.00% ក្នុងមួយឆ្នាំ 4.25% ក្នុងមួយឆ្នាំ
លើសពី 18ខែ អាចចរចារបាន អាចចរចារបាន

តើខ្ញុំគួរចាប់ផ្តើមពីណា?

សូមបំពេញទិន្នន័យខាងក្រោម ដើម្បីឱ្យយើងខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក។
ឈ្មោះពេញ
លេខទំនាក់ទំនង
សារ
© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.
Get connected

Get connected

© 2023 RHB Bank (Cambodia)., PLC. All rights reserved.