ប្រទេសកម្ពុជា
ការលក់ភាគហ៊ុន និងសញ្ញាប័ណ្ណ
ការជួញដូរភាគហ៊ុន និងសញ្ញាប័ណ្ណនៅលើទីផ្សារមូលប័ត្រកម្ពុជា ជាមួយនឹងការរួមចូលមើលជាក់ស្តែងតាមរយៈប្រព័ន្ធជួញដូរតាមទូរស័ព្ទដៃ ឬទំនាក់ទំនងទៅអ្នកតំណាងមូលប័ត្ររបស់អ្នក។ យើងបានផ្តល់នូវអាជ្ញាប័ណ្ណដល់អ្នកតំណាងមូលប័ត្រ ដើម្បីជួយលោកអ្នកក្នុងតម្រូវការគ្រប់ផ្នែកនៃការវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។
know more
ការជួញដូរតាមទូរស័ព្ទដៃ
គ្រាន់តែចុចបន្ដិច អ្នកអាចជួញដូរហ៊ុនបានជាស្រេច!
know more