ប្រទេសកម្ពុជា

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

RHB បានបង្កើតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីសិទ្ធិឯកជននេះដើម្បីបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ទៅលើភាពផ្ទាល់ខ្លួននៃបុគ្គល។ ខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីការប្រមូលព័ត៌មាន និងការអនុវត្តការផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់គេហទំព័រនេះ៖

A. ការប្រមូលព័ត៌មាន
RHB មិនលក់ជួលឬចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតឬភាគីទីបីដែលមិន ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នក លើកលែងតែការផ្តល់ជូនអ្នកនូវផលិតផលឬសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំ។ នៅពេលដែលអ្នក ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឱ្យពួកយើង ឬស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈទាំងនេះ៖
a. នៅពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យការងារតាមអេឡិចត្រូនិចដែលផ្តល់ជូនដោយRHB ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានបង្ហាញក្នុងអំឡុងពេលដាក់ពាក្យសុំការងាររបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននាយកដ្ឋានដែលអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យ។
b. នៅពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យការងារតាមអេឡិចត្រូនិចដែលផ្តល់ជូនដោយRHB ប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានបង្ហាញក្នុងអំឡុងពេលដាក់ពាក្យសុំការងាររបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននាយកដ្ឋានដែលអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យ។
c. ទម្រង់បែបបទស្ទង់មតិអតិថិជន និងបែបបទស្ទង់មតិពីការមិនពេញចិត្តរបស់អតិថិជនតម្រូវឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្តល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងដល់យើងខ្ញុំ (ឧទាហរណ៍ ឈ្មោះនិងលេខទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ) ដូច្នេះយើងអាចឆ្លើយតបនឹងយោបល់របស់ពួកគេ។ យើងប្រើព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អតិថិជនដែលបានពីទម្រង់ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្ញើរព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើងទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អតិថិជនក៏ត្រូវបានប្រើដើម្បីទាក់ទងភ្ញៀវនៅពេលចាំបាច់។ ទិន្នន័យប្រជាសាស្ត្រនិងប្រវត្តិរូបត្រូវបានប្រមូលនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងផងដែរ។ យើងប្រើទិន្នន័យនេះដើម្បីកែសម្រួលបទពិសោធន៍របស់ អ្នកទស្សនានៅគេហទំព័ររបស់យើងដោយបង្ហាញមាតិកាដែលយើងគិតថាពួកគេអាច ចាប់អារម្មណ៍និងបង្ហាញមាតិកាស្របតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេ។
d. RHBធ្វើការជាមួយដៃគូអាជីវកម្មដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មមួយចំនួន។ យើងផ្តល់នូវព័ត៌មានដល់ដៃគូអាជីវកម្មដែលទុកចិត្តតែប៉ុណ្ណោះ ដែលអាជីវកម្មទាំងនេះធ្វើការជាមួយយើងឬក្នុងស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរក្សាការសម្ងាត់។ ដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងអាចនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដើម្បីជួយយើងក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកអំពីការផ្តល់ជូនពិសេសៗពីពួកគេឬRHB។ ទោះជាយ៉ាងណា ដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងមិនមានសិទ្ធិឯករាជ្យក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាននេះទេ។
e. យើងសង្កេតមើលដំណើរការនៃច្បាប់ហើយនឹងបង្កើតឬអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់យើងឬការពារខ្លួនពីការទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់។
f. យើងជឿជាក់លើការចែករំលែកព័ត៌មានដើម្បីស៊ើបអង្កេត ទប់ស្កាត់ ឬទង្វើដែលជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ ការលួចបន្លំ ស្ថានភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ ការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់របស់RHB ឬបើចាំបាច់តាមច្បាប់។
2. ព័ត៌មានពីខូឃីស៍
ខូឃីស៍គឺជាធាតុមួយនៃទិន្នន័យដែលគេហទំព័រអាចផ្ញើរទៅកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក ដែលបន្ទាប់មកអាចផ្ទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់អ្នក។ យើងប្រើខូឃីស៍នៅក្នុងទំព័រខ្លះដើម្បីរក្សាទុកចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទស្សនា និងកត់ត្រាព័ត៌មានក្នុងវគ្គនីមួយៗ។ ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូល នឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីធានាបាននូវកម្រិតសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង។ អ្នកអាចកែតម្រូវការកំណត់នៅលើកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក ដូច្នេះអ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងនៅពេលអ្នកទទួលខូឃីស៍ដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជម្រើសដើម្បីបដិសេធឬទទួលយកវា។
3. បណ្តាញភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត
គេហទំព័រនេះមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀត។ RHB មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុវត្តភាពឯកជនឬខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនោះទេ។
4. បញ្ហាសុវត្ថិភាព
គេហទំព័រនេះមានវិធានការសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារការបាត់បង់ ការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ និងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើង។ យើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីធានាថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលអ្នកបញ្ជូនមកយើងនឹងត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាព និងត្រូវបានការពារដោយពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីចៀសងាងការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ។
5. ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍
សូមកត់សម្គាល់ថាយើងពិនិត្យមើលការអនុវត្តឯកជនភាពរបស់យើងម្តងម្កាល ហើយការអនុវត្តបែបនេះអាចមានការផ្លាស់ប្តូរ។ យើងស្នើសុំឱ្យអ្នកទស្សនារបស់យើងពិនិត្យមើលទំព័រនេះឱ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវទម្រង់ដែលថ្មីនៃសេចក្តីប្រកាសពីសិទ្ធិឯកជនរបស់យើង។
6. សំណួរអតិថិជនឬបណ្តឹង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយអំពីគោលការណ៍ឯកជនភាព ការអនុវត្តផ្សេងៗនៃគេហទំព័ររបស់យើង ឬទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយគេហទំព័រនេះអ្នកអាចទាក់ទង៖

ធនាគារ អ អេច ប៊ី (ខេមបូឌា) ម.ក
ជានទី១ អគារ OHK កែងផ្លូវលេខ ១១០ និងផ្លូវលេខ ៩៣
ភ្នំពេញ ប្រភេសកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ +855 23 992 833
លេខទំនាក់ទំនងមិនគិតថ្លៃ:៖ 1800 20 8118
អ៊ីម៉ែល: [email protected]