ជាទំនុកចិត្តលើអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក សម្រាប់ឥណទានមានកាលកំណត់ និងឥណទានវិបារូបន៍

សម្រាប់ឆ្នាំទីមួយការប្រាក់ ៧.២៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ និងចប់ពីឆ្នាំទីពីរការប្រាក់ ៧.៥០% ក្នុងមួយឆ្នាំ។


Portfolio

អត្រាការប្រាក់ ឥណទានមានកាលកំណត់
និងឥណទានវិបារូបន៍
៧.២៥%* ក្នុងមួយឆ្នាំ

Unit

CGCC ធានា
រហូតដល់
៨០%

Peluang

រយៈពេលសងត្រឡប់
រហូតដល់
៧ឆ្នាំ

Enquiry Now