* ឆ្នាំទី១ ផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ ៦,៥០% និង ឆ្នាំ ទី ២ ត ទៅផ្តល់ជូនអត្រាការប្រាក់ថេរ ៧,២៥%។ ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះនឹងបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ.

បំពេញបែបបទឥឡូវនេះ

សូមបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោមនេះ ដេីម្បីឱ្យក្រុមការងាររបស់យេីងទំនាក់ទំនងទៅអ្នក