បង្កើនទ្រព្យរបស់អ្នកជាមួយនឹងការដាក់ប្រាក់បញ្ញើ
មានកាលកំណត់របស់ធនាគារ RHB

រីករាយជាមួយអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ ៤.៨៨% និងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចដ៏អស្ចារ្យដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់របស់ធនាគារ RHB ជាមួយប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។

ការផ្តល់ជូនមានរយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២​ រហូតដល់ ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

ការផ្តល់ជូន

អត្រាការប្រាក់ (Campaign interest rate) ដែលត្រូវផ្តល់ជូននេះគឺអាចអនុវត្តបាន សម្រាប់ការផ្តល់ជូនវគ្គដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ ហើយអត្រាការប្រាក់វិលនឹងត្រឡប់ទៅអត្រាដែលបានកំណត់នៅក្នុងធនាគារ (Board Rate)។

រយះពេលផ្តល់ជូន អត្រាការប្រាក់ដែលបានកំណត់នៅក្នុងធនាគារ អត្រាការប្រាក់ដែលត្រូវបានផ្តល់ជូន
6-Month 3.50% 3.88%
12-Month 4.25% 4.88%

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី លក្ខខណ្ឌ

ដាក់ប្រាក់បញ្ញើរបស់អ្នកឥឡូវនេះ