រង្វាន់ទទួលបានត្រឡប់វិញ

ប្រភេទ ទំហំប្រាក់កម្ចី រង្វាន់ទទួលបានត្រឡប់
ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ ចាប់ពី 8មុឺនដុល្លារ ឡេីងទៅ ​0.25% លេី​ប្រាក់​កម្ចីជាក់លាក់ ហេីយ​ត្រូវ​កំណត់​ចំនួនទឹកប្រាក់ត្រឹម​ 2,000ដុល្លារ


លក្ខខណ្ឌ៖