ប្រទេសកម្ពុជា

RHB Reflex

ជាគេហទំព័រ សម្រាប់ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុត ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក។.
ចូលត្រួតពិនិត្យគណនីរបស់លោកអ្នក, ធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ ព្រមទាំងទទួលបានព័ត៌មានទាន់ពេលវេលា គ្រប់ពេលវេលា និង គ្រប់ទីកន្លែង.

សេវាធនាគារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតសំរាប់អាជីវកម្ម

ប្រព័ន្ធតែមួយសម្រាប់តម្រូវការរាល់ការទូទាត់ប្រាក់របស់អ្នក

ចូលមើលពត៌មានគណនីបានភ្លាមៗ
ធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារដោយស្ងប់ចិត្តជាមួយនឹងការបង្កើនសុវត្ថិភាពរបស់ពួកយើង
ធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុកបានយ៉ាងរលូន
អនុម័តប្រតិបត្តិការ
ទាន់ពេលវេលា

សេវាធនាគារ តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ

ព័ត៌មានគណនីថ្មីៗបំផុត-គ្រប់ពេលវេលា, គ្រប់ទីកន្លែង

RHB Reflex
RHB Bank (Cambodia) Plc

ការរៀបចំមុខងាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់

សម្រាប់តែត្រួតពិនិត្យប៉ុណ្ណោះ ត្រួតពិនិត្យនិង ធ្វើប្រតិបត្តិការ

សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់មួយឬច្រើន

សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យសមតុល្យគណនី និង របាយការណ៌គណនីតែប៉ុណ្ណោះ

សម្រាប់តែអ្នកប្រើប្រាស់មួយប៉ុណ្ណោះ

ការគ្រប់គ្រងជាឯកត្តបុគ្គលតែម្នាក់គត់

អ្នកប្រើប្រាស់តែម្នាក់ អាចបង្កើតនិងអនុម័ត គ្រប់ប្រតិបត្តិការ

អាចតែងតាំងអ្នកប្រើបាស់ដទៃបន្ថែម ដែលមានតួនាទីត្រឹមតែចូលមើលប៉ុណ្ណោះ

អ្នកប្រើប្រាស់ពីរ ឬច្រើន

យ៉ាងហោចណាស់ មានអ្នកប្រើប្រាស់ ២នាក់ ដែលអាចជា

អ្នកបង្កើត

បង្កើតប្រតិបត្តិការ

+

អ្នកអនុម័ត

អនុម័តប្រតិបត្តិការ

អ្នកក៍អាចតែងតាំងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានតួនាទីជារដ្ឋបាល ២រូបផងដែរ

ត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីដាក់ស្នើរ? នេះជារបៀបក្នុងការចុះឈ្មោះ

សម្រាប់សាជីវកម្មដែលមានគណនីចរន្តដំណើរការស្រាប់

1. បំពេញនិងចុះហត្ថលេខា របស់អ្នកលើ

សំណុំបែបបទស្នើរសុំ RHB Reflex

ទាញយកពាក្យស្នើរសុំ

2. រៀបចំឯកសារអាជីវកម្ម

  • • RHB Reflex សំណុំបែបបទស្នើរសុំ ( រួមមាន លិខិតចម្លង សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល / លិខិតអនុញ្ញាត)
  • • លិខិតចម្លង អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន និងភស្តុតាងផ្សេងៗដែលបញ្ជាក់ ពីការតែងតាំងជាអ្នកផ្តល់សិទ្ធប្រើប្រាស់ REFLEXទាំងអស់

3. យកឯកសាទាំងអស់ទៅកាន់

  • សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ RHB ឬ
  • ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសាជីវកម្ម ដោយផ្ទាល់

មិនមែនជាអតិថិជននៅឡើយ? ផ្តល់ពត័មានលម្អិតខាងក្រោម ដើម្បីចាប់ផ្តើមបង្កើនសក្តានុពលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ RHB Reflex និង បង្កើនសក្តានុពលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះ!

សូមបំពេញចន្លោះនៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោមដើម្បីយើងខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងជាមួយលោកអ្នក៕
ឈ្មោះពេញ
លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង
អាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិច

តាមរយៈការដាក់ស្នើរ, ខ្ញុំបានយល់ព្រមទៅកាន់ RHB Banking Group ( មានរួមបញ្ចូល RHB Bank ( Cambodia ) Plc , ក្រុមហ៊ុនមេ, ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន , សាខានិង ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធ , រួមបញ្ជូលទាំងក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលជាលទ្ធផលនៃការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធណាមួយ , ការរួមបញ្ចូលគ្នា , ការលក់ឬការទទួលបានក្រុមហ៊ុននៃ RHB Bank ( Cambodia ) Plc . ) ដើម្បីប្រមូល, ប្រើប្រាស់និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងខ្ញុំ ទាក់ទងទៅនឹង ផលិតផល និង/ឬ សេវាដែលផ្ដល់ជូនដោយ RHB Banking Group។

ចំណាំ៖ សូមគូសគ្រីសនៅក្នុងប្រអប់ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ការផ្តល់ជូនពិសេស និង/ឬ ការប្រូម៉ូសិនដែលទាក់ទងនឹងផលិតផល និង/ឬ សេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនដោយ RHB Banking Group

សិទ្ធិទទួលបាន
  • • គ្រប់សហគ្រាសអាជីវកម្ម ដែលជាសហគ្រាសឯក្តបុគ្គល, សហអាជីវកម្ម,សមាគមអាជីវកម្ម , ក្រុមហ៊ុនឯកជនមានកម្រិត ឬ ក្រុមហ៊ុនមានកំណត់ដែលរក្សាគណនីបច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាងហ៊ោចណាស់មួយជាមួយ RHB Bank (Cambodia) Plc អាចចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ RHB REFLEXបាន
ឯកសារតម្រូវអោយមាន
  • សំណុំឯកសារទម្រង់ស្នើរសុំRHB Reflex ( រួមបញ្ចូលលិខិតចម្លងបញ្ជាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល / លិខិតអនុញ្ញាត្តិ)
  • • លិខិតចម្លងបញ្ជាក់របស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែននិងភស្តុតាងបញ្ញាក់អាសយដ្ឋានរបស់អ្នកបានតែងតាំងជាអ្នកទទួលផលក្នុងREFLEXទាំងអស់
  • លិខិតផ្ដល់ជូនសេវាកម្មRHB Reflex