ប្រទេសកម្ពុជា
អត្រា
ការបោះក្រដាសប្រាក់ (នៅពេលបង្ហាញ) 0.15% P.M
ការបោះក្រដាសប្រាក់ (ការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់) 0.2% P.M
តម្លៃអតិបរមា $50
តម្លៃផ្ទេរប្រាក់ $40
វិសោធនកម្ម
បង្កើនចំនួន 0.15% P.M / អតិបរមាទី $30 + តម្លៃផ្ទេរប្រាក់ $20
ការបន្ដសុពលភាព $40 ថេរ
ការលុបចោល $40 ថេរ
ភាព​ខុសគ្នាក្នុងគណនី $40 ថេរ
ថ្លៃសេវាសំណង $40 ថេរ
វិសោធនកម្មផ្សេងៗ $40 ថេរ
ការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ $40 ថេរ
កម្រៃជើងសារនៃដំណោះស្រាយ $40 ថេរ

តើខ្ញុំគួរចាប់ផ្តើមពីណា?

សូមបំពេញទិន្នន័យខាងក្រោម ដើម្បីឱ្យយើងខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក។
ឈ្មោះពេញ
លេខទំនាក់ទំនង
សារ