ប្រទេសកម្ពុជា
អត្រា
ថ្លៃសេវាប្រឹក្សា $40 ថេរ
ថ្លៃសេវាប្រឹក្សាវិសោធនកម្ម $30 ថេរ
ការចរចា រលើប្រធានបទក្នុងការរៀបចំ
វិក្កយប័ត្រនៃការនាំចេញ និងថ្លៃសេវាចាត់ចែង 0.15% អប្បបរមា $50 + ថ្លៃអ្នកដឹកជញ្ជូន
ការផ្ទេរ - ពេញ 0.15% អប្បបរមា $100
ការផ្ទេរ - តាមផ្នែក 0.15% អប្បបរមា $100

តើខ្ញុំគួរចាប់ផ្តើមពីណា?

សូមបំពេញទិន្នន័យខាងក្រោម ដើម្បីឱ្យយើងខ្ញុំងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នក។
ឈ្មោះពេញ
លេខទំនាក់ទំនង
សារ